FAKTORZY POSTAWILI NA ETYKĘ

Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Faktorów uchwaliło Kodeks Etyki PZF. Jest to pierwszy dokument mający na celu samoregulację sektora faktoringowego w Polsce. Na pierwszym miejscu członkowie PZF stawiają dobro klientów, przejrzystość w działaniu i poszanowanie dobrych obyczajów kupieckich.
 
Dynamiczny rozwój branży faktoringowej w Polsce dowodzi, że przedsiębiorcy doceniają wysokie standardy świadczenia usług przez podmioty zrzeszone w PZF. Dążąc do ich dalszego upowszechniania, członkowie Związku przyjęli Kodeks Etyki dla swojego sektora.
 
– Mamy świadomość, że faktoring zajmuje ważne miejsce na mapie usług o strategicznym znaczeniu dla polskich przedsiębiorców. Swoją partnerską rolę wobec klientów traktujemy bardzo poważnie i Kodeks Etyki PZF jest tego wyrazem. Zobowiązujemy się w nim do przestrzegania wszelkich norm postępowania w działalności zawodowej – mówi Sebastian Grabek, przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF. 
 
Kodeks zakłada prowadzenie działaności faktoringowej rzetelnie, uczciwie, profesjonalnie, z należytą starannością oraz nie tylko w zgodzie z przepisami prawa, ale i dobrymi obyczajami kupieckimi. Jednocześnie zobowiązuje sygnatariuszy do powstrzymywania się od wszelkich czynów, które mogłyby zaszkodzić́ ich dobrej opinii jako przedsiębiorców faktoringowych.
 
Członkowie Związku mają pozyskiwać klientów w sposób zgodny z dobrymi obyczajami kupieckimi i etyką zawodową. Niedozwolone jest wyrażanie negatywnych opinii o innych członkach PZF. 
 
Umowy zawierane przez Członków Związku z Klientami powinny być formułowane w sposób czytelny i zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy, a także powinny zawierać wszystkie warunki uzgodnione przez strony. 

 
W przypadku decyzji Klienta o nawiązaniu współpracy z nowym faktorem, Członkowie Związku (zarówno faktor dotychczas obsługujący Klienta, jak i faktor przejmujący danego Klienta) zobowiązani są do aktywnej współpracy, w celu sprawnego przeniesienia Klienta, przy jednoczesnym minimalnym udziale i zaangażowaniu Klienta. W tym celu PZF opracował rekomendowany wzór trójstronnego porozumienia (dostępny na stronie internetowej PZF w panelu członkowskim), który powinien być stosowany przez Członków Związku.
 
Władze Związku zostały w Kodeksie zobowiązane do czuwania nad przestrzeganiem zawartych w nim zasad przez wszystkich członków. W sytuacjach konfliktowych PZF będzie dążyć przede wszystkim do ich polubownego rozwiązania.
http://faktoring.pl/wp-content/uploads/2019/06/Kodeks_Etyki_PZF.pdf
 
 

 

Partnerzy