Faktoring

Faktoring to rodzaj działalności finansowej polegającej na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług, połączony z finansowaniem klientów oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług. Faktoring jest formą krótkoterminowego finansowania dla podmiotów gospodarczych stosujących wobec swoich odbiorców terminy płatności tzw. kredyty kupieckie. W  ramach faktoringu firma otrzymuje środki finansowe zamrożone w fakturach z odroczonym terminem płatności wystawionych na swoich kontrahentów.

Z ekonomicznego i prawnego punktu widzenia (definicja Ottawska, 1988), firma faktoringowa wykonuje co najmniej dwie z czterech czynności:

  • finansuje bezsporne i niewymagalne należności; wypłata z tytułu nabytych faktur, kluczowy element dla przedsiębiorców dążących do skrócenia cykli spłaty należności
  • prowadzi sprawozdawczość i konta dłużników; raportowanie do Klienta o stanie bieżącym wierzytelności przy wykorzystaniu systemu online
  • egzekwuje należności; monitorowanie wierzytelności, profesjonalna obsługa nabytych wierzytelności po przez monity, wezwanie do zapłaty, dyscyplinowanie odbiorców
  • przejmuje ryzyko wypłacalności odbiorcy; umożliwia poprawę bilansu, przejęcie ryzyka braku zapłaty za wierzytelność

Faktoring - strukturyzowane produkty krótkoterminowego finansowania obrotowego.

Finansowanie obu stron bilansu przedsiębiorstwa

Schemat działania klasycznej transakcji faktoringowej

Dostawca – przedsiębiorca podpisujący Umowę Faktoringową z Faktorem

Odbiorca – odbiorca towarów/usług od Dostawcy płaci bezpośrednio do Faktora

Faktor – wykupuje faktury, udziela finansowania Dostawcy, administruje wierzytelnościami

  1. Towar/usługa
  2. Faktura
  3. Wypłata zaliczki (90%) za fakturę
  4. Zapłata za fakturę
  5. Rozliczenie pozostałej należności (10%)

 

Partnerzy