Finansowanie zakupów

Finansowanie zobowiązań; krótkoterminowe finansowanie oparte na zapłacie przez Instytucję Finansową (Faktora) zobowiązania na rzecz dostawcy Przedsiębiorcy z tytułu dostaw. Faktor w ramach przyznanego Przedsiębiorcy limitu kredytowego płaci do Dostawcy w imieniu Przedsiębiorcy zobowiązania, nieprzeterminowane i bezsporne wierzytelności w terminie ich wymagalności bądź przed nim a Przedsiębiorca dokonuje spłaty należności na rachunek Faktora w ustalonym (zwykle wydłużonym) terminie. Instytucja Finansowa nie weryfikuje zdolności kredytowej dostawców przekazanych do faktoringu. Limit oparty jest całkowicie na ryzyku Przedsiębiorcy.

Cechy charakterystyczne:

  • finansowanie 100% wartości faktury brutto,
  • przyśpiesza spłatę zobowiązań, możliwość uzyskania sconta za przedterminową płatność,
  • uzyskanie dodatkowego terminu płatności do maksymalnie 90 dni od dnia zapadalności faktury,
  • możliwość wybierania faktur do finansowania,
  • limit faktoringowy dla Przedsiębiorcy nadawany przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe bądź w ramach kompetencji kredytowych Instytucji Finansowej
  • zabezpieczenie transakcji: nadany limit w TU, weksel własny, pełnomocnictwo do rachunku, inne zabezpieczenia,
  • zabezpieczeniem może być faktoring należności który zabezpieczy źródło spłaty

Partnerzy