Wykup faktur

Zwany faktoringiem pełnym, właściwym jest formą krótkoterminowego finansowania opartego na wykupie wierzytelności wystawionych przez Przedsiębiorcę do swoich odbiorców. Ryzyko braku zapłaty za wierzytelność bądź przedłużającą się zwłokę przyjmuje Instytucja Finansowa (Faktor). Ryzyko niewypłacalności może być zabezpieczone limitami nadanym Odbiorcom przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe bądź przez Instytucję Finansową. Jest to faktoring jawny, odbiorcy są powiadamiani o podpisanej umowie faktroingowej i są informowani o cesji wierzytelności z obrotu pomiędzy podmiotami (zgłoszonymi do faktoringu)

Cechy charakterystyczne:

  • poprawia strukturę bilansu, wskaźniki płynności i rotacji należności,
  • finansowanie do wysokości 100% wartości faktury brutto,
  • bieżący monitoring spłat wierzytelności,
  • zabezpieczenie braku zapłaty za wierzytelność po przez ubezpieczenie ich w Towarzystwie Ubezpieczeniowym,
  • windykacja przeterminowanych wierzytelności,
  • standardowe zabezpieczenie transakcji: cesja wierzytelności, ubezpieczenie wierzytelności, weksel własny, pełnomocnictwo do rachunku,
  • zwiększenie bezpieczeństwa współpracy ze swoimi odbiorcami

Partnerzy