7 FILARÓW POMOCY FAKTORINGOWEJ DLA FIRM W DOBIE PANDEMII

Polski Związek Faktorów przedstawił siedem propozycji wsparcia przedsiębiorczości w Polsce przez rynek faktoringowy w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 w Polsce. Przedłożył je Związkowi Banków Polskich i działającemu w jego ramach zespołowi zarządzania kryzysowego. Inicjatywa opiera się na zastosowaniu nadzwyczajnych środków, umożliwiających firmom, szybszy i prostszy dostęp do środków na działalność, a ich kontrahentom – m. in. wydłużenie terminów płatności lub odroczenie regulowania należności. 
 
Firmy faktoringowe od ponad 25 lat wspierają polskich przedsiębiorców w prowadzeniu działalności. Finansują ich rozwój i zapewniają środki na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb. Umożliwiają zamianę należności wynikających z wystawionych faktur na gotówkę. Pozwala to skutecznie zabezpieczyć płynność finansową i uniknąć zatorów płatniczych. Z ich usług korzysta już 18 tys. firm w Polsce.
 
Faktoring należy do usług, z których przedsiębiorcy korzystają po to, aby w prosty sposób i w krótkim czasie pozyskać gotówkę na bieżące zobowiązania. Sięgają po to rozwiązanie w przypadku, gdy wystawione przez nich faktury mają odroczone terminy płatności. Usługa stanowi alternatywę dla kredytu bankowego dla firm lub jego uzupełnienia (więcej o faktoringu).
 
Faktorzy współpracując na co dzień z przedsiębiorcami doskonale znają ich potrzeby i problemy, z jakimi przychodzi im się zmagać. W okresie nagłego, potężnego kryzysu ekonomicznego, wywołanego wybuchem pandemii koronawirusa COVID-19, którego czas trwania i skutki trudno obecnie przewidzieć, wsparcie firm w utrzymaniu ciągłości działania nabiera szczególnego znaczenia dla całej gospodarki. Dlatego Polski Związek Faktorów zdecydował się na zarekomendowanie firmom faktoringowym zastosowania nadzwyczajnych środków i głębokiego wsparcia klientów i ich kontrahentów. Faktorzy będą je realizować w zależności od strategii przyjętych przez grupy finansowe, do których należą, bądź zgodnie ze strategiami przyjętymi przez ich właścicieli.
 
PZF przedstawił je Związkowi Banków Polskich i działającemu w jego ramach zespołowi zarządzania kryzysowego. Zaapelował też do władz państwowych o zmiany w przepisach prawa, umożliwiające zastosowanie nadzwyczajnych środków przez branżę faktoringową. Inicjatywa opera się na siedmiu postulatach:

  • włączenia faktoringu do programu wsparcia rządowego,
  • objęcia gwarancjami de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego wszystkich produktów faktoringowych dla sektora MSP,
  • wydłużenia terminów płatności wynikających z faktur wystawionych przez faktorantów kontrahentom (oznacza to konieczność czasowego zawieszenia zapisów ustawy o terminach płatności w transakcjach handlowych, a także rezygnację ze stosowania sankcji z tytułu niestosowania zapisów ustawy, jeśli strony umowy się porozumieją się w tym zakresie i ustalą inny termin wymagalności, który będzie wiążący. W przypadku zaś ubezpieczenia kredytu kupieckiego oznacza to umożliwienie ubezpieczycielom wydłużenia terminów płatności także w transakcjach asymetrycznych),
  • czasowym nadaniu dłużnikom oraz klientom statusu regularnego w przypadku odroczenia terminu spłat wierzytelności (w tym restrukturyzacja zadłużenia) wraz z umożliwieniem faktorowi rezygnacji ze stosowania ratingu niewykonania zobowiązania, bez wpływu na rezerwy (w kontekście międzynarodowego standardu IFRS 9),
  • nowej definicji niewykonania zobowiązania, opartej na czasowym nadaniu statusu dłużnika lub klienta regularnego tym z nich, którzy spłacają zobowiązania z odroczonym terminem płatności (bez konieczności nadawania statusu niewykonania zobowiązania),
  • wsparcie w negocjowaniu z ubezpieczycielami kredytu kupieckiego wydłużania terminów płatności, jak i utrzymania dotychczasowych limitów ubezpieczenia,
  • zniesienie zakazu cesji wierzytelności w obrocie gospodarczym na gruncie Kodeksu cywilnego, w tym ustawowego zakaz cesji należności wobec SPZOZ, który utrudnia dostęp do finansowania obrotowego dostawcom szpitali.

 
Przedstawione rozwiązania zapewnią klientom firm faktoringowych utrzymanie ciągłości funkcjonowania, a także kontynuowanie działalności bez przeszkód po ustaniu kryzysu. 
 
Komitet Wykonawczy
Polskiego Związku Faktorów

Partnerzy